Všeobecné obchodné podmienky

Prenajímateľ: Tibor Mazáň , Pod Hájom 1362/152 018 41, 

DIČ: 1083595370
Predmet nájmu : Pozemok vrátane všetkých súčastí a príslušenstva


Objednávka

  Nájomca si môže objednať nájom predmetu nájmu prostredníctvom rezervačného systému na web stránke nastracejnozke.sk alebo zakúpením darčekového poukazu. 

Prenajímateľ sa zaväzuje :

  • vystaviť a priložiť príjmový doklad ako daňový doklad k rezervácii
  • umožniť v dobe trvania pobytu užívať pozemok vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na základe uhradenej faktúry za nájom (altánok, gril, vyhliadkový posed , opekanisko )
  • v prípade nepriaznivého počasia- víchrice/ silnej búrky zabezpečiť vrátenie úhrady alebo poskytnutie náhradného termínu prenájmu na požiadanie nájomcu
  • Nájomca sa zaväzuje : zaplatiť za objekt nájmu dojednanú cenu rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené na stránke nastracejnozke.sk


  Odovzdanie predmetu nájmu :

  V deň príchodu odovzdanie predmetu nájmu nájomcovi od 13.00 hod a v deň odchodu vrátenie predmetu nájmu prenajímateľovi do 11.00 hod.   Bezpečnostné pokyny
  Vstup na pozemok je povolený len nájomcovi a osobám, ktorým prenajímateľ umožní v dobe trvania nájmu pozemok užívať, pričom všetci zúčastnení sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné pokyny pre užívanie vyhliadkového posedu, grilu, altánku a ostatných súčastí . Nájomca podpíše Prehlásenia o dodržiavaní bezpečnostných pokynov


  Podmienky prenájmu pozemku 


  Nepriaznivé počasie
  V prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor), kedy Meteo stanica v rovnakej lokalite predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť / nárazy vetra viac ako 90 km /hod, bude prenajímateľ nájomcu a ďalších užívateľov vyhliadkového pozemku a posedu informovať a existujú nasledujúce možnosti:
  V prípade nepriaznivého počasia urýchlene opustite posed a bude vám poskytnutý náhradný termín ubytovania alebo vrátenie finančných prostriedkov na základe podmienok
  uvedených v zmluve o prenájme. Pokiaľ sa rozhodnete aj cez tieto nepriaznivé podmienky pobyt dokončiť, preberáte tým plnú zodpovednosť za seba aj za osoby nachádzajúce sa v tom čase v objekte. 


  Domáce zvieratá a posed
  Domáce zvieratá majú pobyt po dohode s prenajímateľom dovolený .


  Deti a posed
  Dieťa má vstup na pozemok aj posed povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo v sprievodnej dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná. Minimálny vek dieťaťa nie je obmedzený.


  Kapacita
  Kapacita vyhliadkového posedu na pozemku je určená pre 4 osoby vrátane detí. Možnosť prístelky nie je možná a maximálna kapacita je prevádzkovateľom z dôvodu bezpečnosti a komfortu prísne obmedzená.


  Cena
  Ceny nájmu sú plané podľa aktuálne uvedeného cenníka na našej web stránke nastracejnozke.sk

  Storno podmienky
  14 dní a viac pred odovzdaním predmetu nájmu
  Ak je rezervácia zrušená 14 dní a viac pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.
  14 - 2 dní pred príchodom
  Ak je rezervácia zrušená 14 - 2 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 40% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti. 


  Dodacie a platobné podmienky

  Platba

  Možnosti platby na účet prenajímateľa č. SK91 0900 0000 0003 6382 4316 po odoslaní objednávky nájomcom prostredníctvom rezervačného systému na webstránke nastracejnozke.sk je následne na uvedený email zaslaná výzva k úhrade vo forme faktúry, ktorú je zákazník povinný uhradiť pod príslušným variabilným symbolom a do uvedenej doby splatnosti v emaili . Rezervácia je automaticky zrušená v prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti.


  Prostredníctvom darčekového poukazu 

  zajednaného cez eshop stránky nastracejnozke.sk - k úhrade nájmu dochádza prevzatím dobierky - doručením darčekového poukazu . Darčekový poukaz je doručený do 5 pracovných dní od vyplnenia záväznej objednávky a to Slovenskou poštou na dobierku.   Následne nás nájomca kontaktuje emailom alebo telefonicky poskytne číslo darčekového poukazu a vyberie si termín nájmu podľa aktuálnej obsadenosti. 


  Reklamácie a storno podmienky, zmeny v rezervácii

       

  Reklamácie sú vybavované telefonicky (v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0951 486 710 alebo 

  e-mailom (kontakt.nastracejnozke@gmail.com )


   Ochrana osobných údajov 


  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

   Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a [...........] (ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje").

   Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

   Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

   Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

   Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

  . V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

   požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

   požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

   V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

   Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

   Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

   Doručovani

   Kupujúcemu môže byť doručované aj na elektronickú adresu kupujúceho.

   Záverečné ustanovenia

  Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah se riadi slovenským právom.

  Spotrebiteľ nieje zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

  Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo se takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

  . Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie 

   Tibor Mazáň , Pod Hájom 1362/152 018 41, 

    adresa elektronickej pošty kontakt.nastracejnozke@gmail.com , telefón . +421951486710

  V Dubnici nad Váhom , 1.3.2020


  Bezpečnostné pokyny 


  - Podpisom zmluvy o prenájme pri odovzdaní predmetu nájmu preberá dotyčná osoba plnú zodpovednosť za seba aj za ostatných účastníkov zážitkového pobytu


  - Osoby mladšie ako 18 rokov môžu pobyt stráviť iba v doprovode dospelej osoby, ktorá je
  plne zodpovedná za dotyčnú osobu/osoby mladšie ako 18 rokov alebo v doprovode
  zákonného zástupcu

  - Požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je výhradne na vlastnú
  zodpovednosť podľa legislatívy Slovenskej republiky. Pokiaľ vznikne škoda na majetku alebo
  na zdraví pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok, dotyčná osoba
  nesie celú zodpovednosť za následky tohto konania.


  - Fajčenie v areáli je povolené ale iba vo vyhradených miestach na to určených, v časti určenej
  na ubytovanie a teda v samotnej chalúpke a prislúchajúcej terase je fajčenie prísne zakázané


  - Manipulácia s otvoreným ohňom je povolená iba v miestach na to určených čo je ohnisko
  a vonkajší krb. V ubytovacej časti a teda v samotnej chalúpke a prislúchajúcej terase je
  manipulácia s otvoreným ohňom prísne zakázaná. Povolené je používať iba zariadenia
  v interiéri, ktoré pracujú na základe otvoreného ohňa a to iba po úvodných pokynov
  prenajímateľa ohľadom obsluhy týchto zariadení, ktoré prebehnú počas odovzdávania
  nehnuteľnosti


  - Vo všeobecnosti platia nepísané pravidla slušného správania a neinvazívneho správania sa
  voči prírode, udržiavanie čistoty a neznečisťovanie areálu, okolitej prírody aj samotnej
  nehnuteľnosti. V areáli sa nachádzajú odpadové nádoby do ktorých vždy môžete vyhodiť
  vzniknutý odpad a prispieť tým k čistému a estetickému prostrediu prírody a celého areálu


  - V prípade vzniknutého drobného požiaru sa nachádza v chalúpke hasiaci prístroj, ktorým
  takýto oheň môžete uhasiť. V prípade väčšieho požiaru okamžite opustite objekt a zavolajte
  hasičov na telefónnom čísle 150 alebo na univerzálnom čísle 112


  - V prípade drobných úrazov je k dispozícii lekárnička, ktorou môžete vzniknutý úraz ošetriť
  v prípade väčších úrazov volajte záchranku na čísle 155 alebo na univerzálnom čísle 112


  - V prípade nepriaznivého počasia urýchlene opustite chalúpku a bude vám poskytnutý
  náhradný termín ubytovania alebo vrátenie finančných prostriedkov na základe podmienok
  uvedených v zmluve o prenájme. Pokiaľ sa rozhodnete aj cez tieto nepriaznivé podmienky
  pobyt dokončiť, preberáte tým plnú zodpovednosť za seba aj za osoby nachádzajúce sa v tom
  čase v objekte


  - S týmito pokynmi je potrebné oboznámiť každého účastníka pobytu


  Čo si so sebou vziať na pobyt?
  - Na pobyt si so sebou zoberte potrebné množstvo oblečenia do každého počasia, súkromné hygienické potreby (zubná kefka)
  - Vezmite si dostatočné množstvo trvanlivých potravín a dostatočné množstvo pitnej vody a nápojov 


  O všetko ostatné sa postaráme my.


  Formulár na odstúpenie od zmluvy